Nhu cầu protid cho các nhóm trẻ từ 1 đến dưới 10 tuổi

Nhóm tuổi

Nhu cầu protid (g/ngày)

Với NL từ

protid =12% -15%

NPU = 70%

 

Yêu cầu tỷ lệ

protid động vật

(%)

 

Trẻ đến 6 tháng

12

100

7 - 12 tháng tuổi

21 - 25

70

1 - 3 tuổi

35 - 44

60

4 - 6 tuổi

44 - 55

50

7 - 9 tuổi

55 - 64

50

Có thể bạn quan tâm