Nhu cầu Protid cho người trưởng thành

Nhu cầu khuyến nghị tối thiểu và tối đa về protid cho người trưởng thành theo lứa tuổi, giới và mức độ lao động dựa vào nhu cầu năng lượng và tính cân đối giữa ba chất sinh năng lượng chính

 

Giới

 

Tuổi

Lao động

Nhu cầu P (g/ngày)

Với NL từ

protid = 12 - 14%, NPU=70%

Nam

19 - 30

Nhẹ

69 - 80

Vừa

81 - 94

Nặng

96 - 112

31 - 60

Nhẹ

66 - 77

Vừa

81 - 94

Nặng

96 - 112

>60

Nhẹ

57 - 66

Vừa

66 - 77

Nặng

81 - 94

Nữ

19 - 30

Nhẹ

66 - 77

Vừa

69 - 80

Nặng

78 - 91

31 - 60

Nhẹ

63 - 73

Vừa

66 - 77

Nặng

75 - 87

>60

Nhẹ

54 - 63

Vừa

57 - 66

Nặng

66 - 77

Có thể bạn quan tâm