Nhu cầu Protid cho lứa tuổi vị thành niên

Giới tính

Nhóm tuổi

Nhu cầu protid (g/ngày), với NL từ

protid =12-14%,

NPU = 70%

 

Yêu cầu tỷ lệ protid động vật (%)

 

Nam

10 - 12

63 - 74

35 - 40

13 - 15

80 - 93

35 - 40

16 - 18

89 - 104

35 - 40

Nữ

10 - 12

60 - 70

35 - 40

13 - 15

66 - 77

35 - 40

16 - 18

67 - 78

35 - 40

Có thể bạn quan tâm