Nhu cầu các chất glucid, chất xơ và đường ngọt

Nhu cầu khuyến nghị về các chất glucid (bột đường / carbohydrates)

Năng lượng do Glucid cung cấp giao động trong khoảng 61-70% năng lượng tổng số, trong đó các glucid phức hợp (các loại đường đa phân tử - Oligosaccharid) nên chiếm 70 %.

 

Nhu cầu khuyến nghị về chất xơ (Fiber)

Nhu cầu tiêu thụ chất xơ có thể áp dụng nhu cầu khuyến nghị tối thiểu cho người trưởng thành của Mỹ (là 20g/ngày) và RDA của Nhật, nghĩa là cố gắng đạt mức 20g/ngày.

 

Các chất đường ngọt (Sugars)

Chỉ nên tiêu thụ không quá 10% nhu cầu các chất glucid

Có thể bạn quan tâm